สอศ. ปักหมุด วิทยาลัยพณิชยการบางนา เป็น CVM ธุรกิจค้าปลีก

สอศ. ปักหมุด วิทยาลัยพณิชยการบางนา เป็น CVM ธุรกิจค้าปลีก

ที่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

โดยมีนายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนาและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีว่า การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยเน้นการใช้วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกันพัฒนา มีเป้าหมาย คือคุณภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้มีการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สอศ. ปักหมุด วิทยาลัยพณิชยการบางนา เป็น CVM ธุรกิจค้าปลีก

โดยการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน พัฒนาครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เพื่อให้สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องตามบริบทเชิงพื้นที่ และตรงกับความต้องการของประเทศ ให้ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

“วิทยาลัยพณิชยการบางนา จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก โดยใช้พื้นที่ในสถานศึกษาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกทักษะอาชีพ มีศูนย์บ่มเพาะงานการค้า และงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสนับสนุนส่งเสริมภาคีครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness College) ต่อไป” นายยศพลกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ atlantisapartments.net

UFA Slot

Releated